2016-07-04 Ledningsrätt


Vid ordinarie årsstämman för fiberföreningen 2016 lämnades information om vad registrering av ledningsrätt innebär och varför styrelsen förordar att vi bör göra en sådan. För att alla medlemmar ska få samma information så kommer här en sammanställning av vad detta är och vilka konsekvenser det kan innebära att ha eller inte ha registrerat ledningsrätt.

Som alla vet är det avgörande för en säker uppkoppling att fiberkabelns läge i marken är känd och registrerad så att avgrävning kan undvikas. Kabeln är således uppmätt och karterad och dess läge kan/ska kontrolleras vid varje. grävaktivitet (i likhet med ex.vis elkabel). Detta görs via ledningskollen.se.
Fibern passerar över många fastigheter och i nuläget är alla inblandade medvetna om att den finns och var den går. Men ju längre tiden går blir det viktigare att allt är dokumenterat på rätt sätt.  Alla avtal är tecknade mellan föreningen och respektive fastighetsägare och måste nyteckas vid varje fastighetsförsäljning. Föreningen kan drabbas av att, då fastigheter säljs, köparen inte får reda på/bryr sig om att kabeln finns och gräver av eller kräver att den ska flyttas. För att undvika detta - som kan orsaka föreningen kostnader och besvär - förordar föreningens styrelse att vi registrerar ledningsrätt för hela fiberanläggningen. Då skrivs den in i fastighetsboken och finns med vid varje fastighetsöverlåtelse. (Som med servitut).

Skulle föreningen dessutom besluta att sälja sin fiberanläggning kan vi räkna med att köparen  kommer att kräva ledningsrätt för anläggningen. En försäljning skulle exempelvis kunna bli aktuell om föreningen anser att det är lämpligt att någon annan tar över av ekonomiska skäl (ett bra pris) eller att det inte går att få funktionärer till att driva föreningen etc.
Oavsett försäljning eller inte så anser styrelsen att det är en försäkring mot framtida bekymmer att registrera ledningsrätt för fibern även om det inte är gratis att göra.

Kostnaden för denna lantmäteriförrättning är inte fastlagd utan är beroende av hur komplicerad den blir (arbetstid). Den indikation som vi fått via Sunne kommun är att vi kan räkna med en nivå runt 1200 kr per fastighet.  Styrelsen förordar att det kan vara lämpligt att göra åtgärden nu när vi har en likviditet som, ev. helt eller till största delen, skulle kunna räcka till genomförandet av ledningsrätten.

Beslut om detta kan tas på en kommande årsstämma.
Styrelsen för Lysvik Fiber Ek.För.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter