Senaste nyheter

2016


Vid ordinarie årsstämman för fiberföreningen 2016 lämnades information om vad registrering av ledningsrätt innebär och varför styrelsen förordar att vi bör göra en sådan. För att alla medlemmar ska få samma information så kommer här en sammanställning av vad detta är och vilka konsekvenser det kan innebära att ha eller inte ha registrerat ledningsrätt.

Som alla vet är det avgörande för en säker uppkoppling att fiberkabelns läge i marken är känd och registrerad så att avgrävning kan undvikas. Kabeln är således uppmätt och karterad och dess läge kan/ska kontrolleras vid varje. grävaktivitet (i likhet med ex.vis elkabel). Detta görs via ledningskollen.se.
Fibern passerar över många fastigheter och i nuläget är alla inblandade medvetna om att den finns och var den går. Men ju längre tiden går blir det viktigare att allt är dokumenterat på rätt sätt.  Alla avtal är tecknade mellan föreningen och respektive fastighetsägare och måste nyteckas vid varje fastighetsförsäljning. Föreningen kan drabbas av att, då fastigheter säljs, köparen inte får reda på/bryr sig om att kabeln finns och gräver av eller kräver att den ska flyttas. För att undvika detta - som kan orsaka föreningen kostnader och besvär - förordar föreningens styrelse att vi registrerar ledningsrätt för hela fiberanläggningen. Då skrivs den in i fastighetsboken och finns med vid varje fastighetsöverlåtelse. (Som med servitut).

Skulle föreningen dessutom besluta att sälja sin fiberanläggning kan vi räkna med att köparen  kommer att kräva ledningsrätt för anläggningen. En försäljning skulle exempelvis kunna bli aktuell om föreningen anser att det är lämpligt att någon annan tar över av ekonomiska skäl (ett bra pris) eller att det inte går att få funktionärer till att driva föreningen etc.
Oavsett försäljning eller inte så anser styrelsen att det är en försäkring mot framtida bekymmer att registrera ledningsrätt för fibern även om det inte är gratis att göra.

Kostnaden för denna lantmäteriförrättning är inte fastlagd utan är beroende av hur komplicerad den blir (arbetstid). Den indikation som vi fått via Sunne kommun är att vi kan räkna med en nivå runt 1200 kr per fastighet.  Styrelsen förordar att det kan vara lämpligt att göra åtgärden nu när vi har en likviditet som, ev. helt eller till största delen, skulle kunna räcka till genomförandet av ledningsrätten.

Beslut om detta kan tas på en kommande årsstämma.
Styrelsen för Lysvik Fiber Ek.För.

Läs hela inlägget »

Årsberättelse 2015

2015 var året då vi fick våra fastigheter inkopplade på det nationella fibernätet och vi kunde således  konstatera att vårt projekt blev lyckosamt. På det hela taget flöt projektet på som vi planerat även om vi kanske tycker att det tog lite längre tid än vi från början trott. Vi lyckades emellertid hålla totalkostnaden på en hygglig nivå vilket bekräftas av att vi landade ungefär på riksgenomsnittet per hushåll.

Engagemanget från medlemmarna har varit stort vilket inte minst visade sig vid förra årsstämman då Bygdens Hus snabbt fylldes av intresserade medlemmar. Naturligtvis berodde det inte minst på att inkopplingen av anläggningarna var i full gång och högaktuella.

Styrelsens engagemang har också varit stort och ett gediget arbete har lagts ner för att projektet skulle flyta på så smidigt som möjligt. Vi hade därvid stor hjälp av att de olika kompetenserna i styrelsen väl kompletterade varandra.
Funktionen har hittills varit god och de mindre problem som uppstått har inte varit större än att de har kunnat lösas relativt väl. Dock förtjänar det att påpekas att den avgrävning av kabeln som skedde i slutet på året berodde på att Skanova, som enligt avtal har driftsansvaret, – trots att man fått alla uppgifter och handlingar i god tid – inte hade registrerat in fiberanläggningen och den var därför inte markerad och synlig vid kontroll via www.ledningskollen.se. Registrering skedde först sedan bristen påpekats av fiberföreningen efter avgrävningen. (En avplogning av en slang på en åker har sedan skett  under 2016 men då berodde detta på att en entreprenör felaktigt lagt slangen alldeles för grunt vid passage av en sten – felet påtalades självklart till Eltel och dokumenterades av föreningens besiktningsman). Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att ev. avbrott i fibersignalen skall anmälas till respektive operatör av alla som drabbats – även om man vet att felet är stort och att kanske grannen anmält.Föreningen lägger in information på hemsidan om någonting händer så gå gärna in där då och då.

Vi har fört en diskussion med Länsstyrelsen som hävdade att den upphandling som gjordes inte var enligt EU-regler. Rejlers hade uppdraget att göra upphandlingen för de tre föreningar som vår förening (före fusion) ursprungligen bestod av. Länsstyrelsen ändrade själva under upphandlingstiden förutsättningen genom att uppmana de tre föreningarna att fusionera varför det sammanlagda upphandlade projektet då passerade en gräns där EU föreskriver offentlig annonsering även om ett antal entreprenörer bjuds in att lämna offert. Resultatet blev att Länsstyrelsen (som själva är orsaken till effekten) uppmanade Jordbruksverket att dra av ca 100 tsek av det beviljade stödet till föreningen pga detta.  Länsstyrelsens beslut är överklagat men Jordbruksverket lämnar sannolikt inte besked i frågan förrän under 2017.

Lysvik 2016-06-12
Lennart Sunnemar
Ordförande
 

Läs hela inlägget »

Finns nu att läsa under "Dokument" i högerspalten,

Läs hela inlägget »

Den 12 juni klockan 16.00 på Bygdens Hus är det årsmöte för Lysvik fiber ek. förening! Sist var det en stor samling, vi hoppas såklart på lika många iår! Varmt välkommna!

Och föresten, kolla in bildarkivet om ni vill se några nya bilder på kändisar!

Läs hela inlägget »

Felet med den avgrävda fibern i norra lysvik är fixat för någon vecka sedan. Att det ska behöva gå 2 veckor innan något företag kommer och lagar fibern är för övrigt under all kritik. Representant från styrelsen har tagit upp detta med berört företag och hoppas att vi ska slippa denna långa väntan. Såklart hoppas vi att fibern inte grävs av, men det är vikigt att om det händer, så ska vi inte behöva vänta en längre tid.

Som vi har berättat om tidigare är det viktigt att alla som saknar uppkoppling på sin fiberlina anmäler detta till sin leverantör av fibertjänster, om uppkoplingen försvinner. Detta för att man ev. ska kunna få ersättning för att inte tjänsten funkat. Och för att "det ska märkas" att flera hushåll saknar uppkoppling. Det räcker alltså inte med att grannen anmäler.

Nu hoppas vi inte på fler avgrävningar! 

Läs hela inlägget »

För några dagar sedan plogades en fiberkabel av på ett fält i norra Lysvik, tyvärr. Vi måste denna gång skylla på entreprenören då kabeln just här lagts på ett djup av 1,5 dm (man skulle gått runt i stället för över den sten som låg ivägen - slarvigt). Felet är dokumenterat av besiktningsmannen.

Som vi skrev tidigare är gången sådan att alla som märker att signalen försvunnit ska anmäla till sin operatör (Telia, T3 etc). Det räcker således inte med att man vet att grannen anmält och att felet är stort. Ska man kräva kompensation ska det gå via operatören som sedan går på den felande parten.  

Det vi har hör är att det finns möjlighet att få låna mobilUSB som kan (hjälpligt) ersätta fibern. Vi hoppas att detta slarv visar sig vara en engångsföreteelse.

Läs hela inlägget »